Naboloven 2

Dette er den generelle norm for hva en kan tillate seg basert på en interesseavveining. Som nabo må man akseptere en god del, men når man . Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa . Lov om rettshøve mellom.

Eigedomar og anna som tòler. Det er her grensene for lovlig adferd trekkes. I og med at loven skal dekke de fleste tilfeller av konflikter mellom naboer, er lovteksten generell. Den overlater til domstolene å sette grensene i den enkelte konkrete sak. Loven har også noen særregler, bl.

Kort om prinsippene i granneloven § 2. Hvem kan påberope eventuelle brudd på granneloven § , dvs. Har tilknytning til forskjellige eiendommer.

Granneloven § er en deklaratorisk regel. Cand jur studiet ved Universitetet i TromsØ. PENSUM OG ANDRE KILDER. Ressursforvaltningsretten er nytt fag på avdeling i og med innføringen av ny studiemodell.

I forhold til da faget befant seg på avdeling, så er intensjonsdybden . Oversatt fra nynorsk og lettere omskrevet, lyder bestemmelsen slik: Naboen må finne seg i en del, men tålegrensen er passert når han påføres en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. Den er anvendelig også på dagens . Naboloven § – Tiltak til ulempe for nabo. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten. Hekk som er lågare enn meter , . Etter granneloven § må ingen ha, gjøre eller igangsette noe . Trær på naboens eiendom kan stride mot nabolovens generelle tålegrensebestemmelse i § og nabolovens spesialregel om trær i § 3. Bestemmelsen sier at ingen kan ha, . Hovedbestemmelsen i naboloven er § , som sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom. Altså: forbud mot tiltak som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe.

Denne er litt som Kardemommeloven: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill , og for øvrig kan du gjøre som du vil. Dersom det er ønskelig at naboen fjerner et tre på sin tomt, er det rettslige grunnlaget naboloven § 3. Når det gjelder trær og trefelling er det særlig naboloven § som er aktuell.

Et ytterligere eksempel på at naboloven ikke er svart-hvitt, er at trær og hekk som i utgangspunktet synes lovlige etter § særregelen som kun gjelder trær, likevel kan være ulovlige etter § , som henviser til en helhetsvurdering ut i fra urimelighet, nødvendighet, skadeomfang osv. Når et krav etter § ikke . Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Reglene står i nabolovens § 2. Hvem har rettigheter og plikter etter nabol. Mesteparten av tema i oppgaven er godt dekket i pensumlitteraturen, men noen deler er gjerne behandlet litt kortfattet og .