Veirett og vedlikehold

Vi kjøpte et hus med tinglyst veirett for naboen. Problemet er at naboen bryr seg svært lite om dette og at han ikke vedlikeholder sin del. Betaling for vedlikehold av hyttevei.

Emneord: Bolig og hytte, Veirett. Vi er noen søsken som har arvet en skogtomt.

Denne er ennå ikke oppdelt og tinglyst i egne parseller. Nå er det gjort arbeider med forbedringer og drenering . Begrepene veirett og adkomstrett benyttes om hverandre og må tolkes etter sitt innhold. Vi har forbud mot å røre noe på hans eiendom, så vi har ikke fått lov til å utføre vedlikehold på hans side. Han har ikke løftet en finger for å gjøre noe der heller.

Så oppstår problemet om hilket nivå man skal ha på vedlikeholdet. SPM mitt går på dette med å holde veien fri for snø. Det er familier som bruker samme vei.

Vi var familer som spleiset på en snøfreser da det stort sett var bare oss og en familie til som måket snø. Det tar gjerne et par timer også, og det er litt . Det ville vært naturlig og svært fornuftig å avklart framtidig vedlikehold når trappa ble lagt om. Hvis dette ikke er gjort så blir det jo en konkret avveining i dette tilfellet. Naboeiendommen vil ikke ha ansvar for å vedlikeholde en . Den enkelte bruker plikter å delta i vedlikeholdet av veien, enten i form av arbeid eller i form av innbetalinger.

Kostnaden ved vedlikehold skal fordeles i forhold til bruk. En avtale om veirett bør gjøres på bruksnummer og ikke mellom to navngitte personer. En personlig avtale kan ikke overdras ved salg av hytta.

Hvis han har veirett over din eiendom fordi det er eneste veien til egen eiendom så kalles det en servitutt. Denne type servitutter har like sterkt vern som en eiendomsrett, så en kan se det slik at dere har like stor rett til veien, og dermed like mye ansvar for vedlikehold. Når det gjelder servitutter så er disse . Får da til svar at de har dokumentasjon på at de har veirett. Ettersom det ikke har vært aktivitet på dette bruket som har gjort det nødvendig med vei, har de heller ikke bidratt til . Brøyting – ønsket eller uønsket – Trafikk févr.

Oppgradering av skogsvei og rettigheter – Juss avr. Fordeling av kostnader ved snørydding – Juss sept.

Om det samme er tilfelle for oppgradering aner jeg ikke. Avtaler om veirett er ofte inngått laget langt tilbake i tid. Endrede forhold kan føre til at det oppstår behov for å få omlagt den eksisterende veirett. Har du spørsmål knyttet til vedlikehold av vei, eller andre problemstillinger knyttet til veirett ? Les gjerne våre artikler. Om du trenger advokat kan du gjerne kontakte oss for en vederlagfri førstevurdering av din sak.

Mange er i villrede i forhold til hvilke regler som gjelder for kostnadsfordeling ved vedlikehold. Et tilbakevendende tema. Alle som har fast eiendom eller som har en varig rettighet til slik eiendom, for eksempel veirett , beiterett, båtrett, parkeringsplass, kan kreve jordskifte.

Et jordskifte kan bli foretatt selv. Det kan dreie seg om en uenighet med naboen om bruk og vedlikehold av felles vei eller usikkerhet omkring grenser. Dette kan til og med bety at en adkomst som tidligere var til fots nå i realiteten er en rett til å kjøre bil. Også i sentrumsnære . Det kan også bety at både grunneier og rettighetshaver til en viss grad må akseptere utvidelser i antallet brukere av veien, for eksempel ved at grunneier tildeler nye eiendommer veirett eller at en med . Hvis det for eksempel hviler en gammel veirett på eiendommen din som er til ulempe for begge parter, så kan du søke om å få servitutten omskipet for å få lov å legge om veien, sier Eithun Helland.

Det kan også være aktuelt å avskipe retten, typisk der en annen og bedre vei kan brukes som tilkomst. Hvordan skal kostnadene for vedlikehold og brøyting fordeles? Prinsippet er at kostnadene skal fordeles . Dersom kostnadsfordelingen ikke er regulert. Veirettene tinglyses på de avgivende eiendommer.

Hjemmelshaver til Gnr 1bnr 1bærer kostnadene ved tinglysningen. Drift og vedlikehold : De undertegnende parter skal ha felles ansvar for drift og vedlikehold av det område som vedlagte kart angir med skråskravur.